OM FOR A BETTER DAY

Initiativet For A Better Day startades av Tim Bergling Foundation tillsammans med Bris, Mind och Suicide Zero för att få en bild av vad unga själva upplever sig behöva för en bättre dag. Målet med For A Better Day är att motverka psykisk ohälsa och förhindra att någon ska behöva se självmord – idag den vanligaste dödsorsaken bland unga i Sverige – som enda utväg. Vi vill också minska stigmat kring dessa frågor genom att prata om dem i ett mer naturligt sammanhang. Det är vetenskapligt bevisat att ett medmänskligt samtal och att få någon att få prata med om livet hjälper mycket när man möter olika svårigheter.

Inom ramarna för For A Better Day har unga människor under 25 år sedan december 2020 kunnat dela med sig av erfarenheter, tankar, idéer och förslag. Denna insamling av ögonblicksbilder från samtiden används för att belysa utmaningar de unga står inför samt för oss övriga att lyssna och agera på. Samhället har en skyldighet att ta de ungas röster på allvar, men också allt att vinna på att göra det. Det är ju de unga som ger oss en framtid.

PSYKISK OHÄLSA
BLAND UNGA

Psykisk ohälsa ökar och det vill vi ändra på! Att må psykiskt dåligt kan innebära allt från att känna stark oro, ångest, rädsla och panikångest till nedstämdhet, depression och självmordstankar. Den psykiska ohälsan bland unga är en viktig samhällsfråga, inte minst eftersom vi sett en ökning i Sverige under flera år och det har förstärkts av pandemin. I den senaste rapporten från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor, Ung idag 2021, konstateras att var tredje ung person besväras av ängslan, oro eller ångest. Och drygt hälften av alla personer i åldern 13–18 år upplever psykosomatiska symptom – som magont, sömnbesvär och huvudvärk. Andelen unga som upplever besvär är alltså hög och särskilt gäller detta unga tjejer.